Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

DOHĽAD NAD VÝROBKOM - PRODUCT STEWARDSHIP
Zodpovedná starostlivosť o výrobok
Program Responsible Care zameraný na výrobok

Prechod na OBSAH

Spracované podľa materiálov vydaných Európskou radou chemického priemyslu CEFIC


CEFIC - Európska rada chemického priemyslu so sidlom v Bruseli reprezentuje národné chemické federácie a chemické spoločnosti v Európe. CEFIC reprezentuje priemysel, ktorý zamestnáva viac ako dva milióny ľudí a vyrába približne 30% svetovej chemickej produkcie. V roku 2001 bol Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky prijatý za jej riadneho člena.

Responsible Care – Zodpovedná starostlivosť je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále sa zvyšujúcimi nárokmi na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, predstavuje etiku v podnikaní v chemickom priemysle a je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Responsible Care – Zodpovedná starostlivosť vychádza a buduje na existujúcich skúsenostiach, prístupoch, praxi a materiáloch vyvinutých mnohými chemickými federáciami a spoločnosťami v priebehu niekoľkých rokov.

Responsible Care – Zodpovedná starostlivosť prináša merateľné výsledky, ktoré chemický priemysel využíva pri komunikácii s verejnosťou a orgánmi štátnej správy, aby si získal v spoločnosti miesto rešpektovaného partnera.

OBSAH

Úvod
Dohľad nad výrobkom a Responsible Care
Definície
Cieľ, rozsah, aplikácia
Vedúca úloha manažmentu
Riadenie rizík
Komunikácia
Spolupráca
Zavedenie
Zodpovedný dohľad nad výrobkom a systémy kvality
Spoločná príručka CEFIC a FECC

 

DOHĽAD NAD VÝROBKOM

Európsky chemický priemysel sa neustále snaží znižovať bezpečnostné, zdravotné a environmentálne riziká spojené s ich produktami. Vychádza zároveň v ústrety požiadavkám zákazníkov a verejnosti na nové výrobky, ktoré sú bezpečnejšie a predstavujú nižšiu záťaž pre životné prostredie. CEFIC považuje Product Stewardship - Dohľad nad výrobkom nielen za dôležitý krok k dosiahnutiu tohto cieľa, ale i praktický príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju.

Product Stewardship - Dohľad nad výrobkom sa usiluje vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a environmentálne (HS&E) riziká vo všetkých fázach životného cyklu výrobku a mal by zainteresovať všetky zúčastnené strany podieľajúce sa na návrhu, vývoji, výrobe, manipulácii alebo užití chemického produktu pozdĺž celej dodávateľskej reťaze. Je to účinný nástroj, ako doviesť k spolupráci dodávateľa a zákazníka s cieľom podporiť bezpečný transport chemického výrobku, jeho užitie, recykláciu a zneškodňovanie.

Product Stewardship - Dohľad nad výrobkom pre každú chemickú spoločnosť predstavuje osobitný - unikátny program a mal by zodpovedať štruktúre spoločnosti, jej zdrojom, potrebám a povahe vyrábaných produktov. Samozrejme, že posledný bod je dôležitý, pretože celkové hodnotenie rizika produktu určuje úroveň podpory potrebnej k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Aby bolo možné zabezpečiť túto flexibilitu, spoločnosti a produktové skupiny v jednotlivých sektoroch, resp. produktoví manžéri budú musieť vyvinúť svoje vlastné programy – prispôsobené tomuto účelu. Mali by byť postavené na odsúhlasených princípoch ale upravené tak, aby vyhovovali vlastným špecifickým požiadavkám.

Takýto zámer si vyžaduje väčší dôraz na štrukturovaný prístup k hodnoteniu rizík a k riadeniu rizík, ktoré sú následne spracované a postúpené pre účely efektívneho procesu komunikácie. Nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že by sa mala dosiahnuť vyváženosť a rovnováha medzi výhodami a nákladmi spojenými s dosiahnutím týchto výhod. Koncepcia akceptovateľnej úrovne rizika spojeného s použitím určitého produktu je dôležitá z dôvodu zdôraznenia efektívneho riadenia chemických produktov.

Predložený materiál sa snaží identifikovať predmet, ciele a kľúčové princípy Product Stewardship – Dohľadu nad výrobkom. Sú v ňom uvedené prístupy, ako sa princípy Product Stewardship – Dohľadu nad výrobkom môžu integrovať do existujúcich manažérskych systémov. Národný chemický zväz a chemické spoločnosti by sa mali riadiť týmito princípmi pri zavádzaní vlastných programov Product Stewardship – Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

PRODUCT STEWARDSHIP – DOHĽAD NAD VÝROBKOM

RESPONSIBLE CARE – ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Product Stewardship – Zodpovedný dohľad nad výrobkom je dôležitou súčasťou Responsible Care.

Špecificky sa zameriava na všetky aspekty produktového HS&E manažmentu – riadenia výrobku z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Sleduje všetky právne požiadavky, berie do úvahy očakávania spoločnosti a už existujúcu prax.

OBSAH

 

DEFINÍCIA

Product Stewardship - Dohľad nad výrobkom je definovaný:

Zodpovedné a etické riadenie všetkých zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov produktu pozdĺž jeho životného cyklu.

Predstavuje súčasť Responsible Care - Zodpovednej starostlivosti aplikovanej na výrobky.

Programy jednotlivých spoločností odporúčame nazvať:

Zodpovedný dohľad nad výrobkom

 OBSAH

 

CIEĽ, ROZSAH, APLIKÁCIA

Cieľom Product Stewardship – Dohľadu nad výrobkom je zabrániť poškodeniu zdravia ľudí a životného prostredia sústavným efektívnym procesom:

 • znižovania skutočných a potenciálnych rizík spojených s výrobou, balením, distribúciou, manipuláciou , použitím a zneškodňovaním produktov

 • zlepšovania produktového dizajnu, hodnotiacich postupov, poradenstva, vzdelávania, komunikácie a podpory zákazníka – distributéra a konečného užívateľa.

Product Stewardship - Dohľad nad výrobkom pokrýva všetky fázy životného cyklu výrobku. Začína sa počiatočnou koncepciou, návrhom, výskumom a vývojom, výrobou, skladovaním, distribúciou, aplikáciou, predpokladaným použitím, recykláciou, skládkovaním a zneškodňovaním odpadu. Vyžaduje si spoluprácu manažmentu, zamestnancov, distributérov a konečných užívateľov produktu, ako i všetkých zainteresovaných strán v procese dodávateľskej reťaze, od získavania surovín až po nakladanie s použitým výrobkom ako odpadom. Musia byť dodržiavané bezpečné a environmentálne prijateľné postupy.

Pre stanovenie a zavedenie efektívneho programu Product Stewardship – Zodpovedného dohľadu nad výrobkom sú dôležité štyri základné súčasti:

 • Vedenie manažmentom
 • Riadenie rizík
 • Komunikácia
 • Spolupráca

nasledujúcich kapitolách sú definované princípy pre dosiahnutie požiadaviek Product Stewardship – Zodpovedného dohľadu nad výrobkom. Stupeň rizika každého jednotlivého produktu alebo produktovej rady určuje spôsob zavedenia princípov do praxe.

 OBSAH

 

VEDENIE MANAŽMENTOM

Koncepcia Product Stewardship - Dohľadu nad výrobkom by mala byť plne integrovaná do kultúry spoločnosti. Zároveň by malo byť zreteľne viditeľné, že táto koncepcia je i súčasťou všetkých činností. Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne aspekty by mali byť zahrnuté v princípoch Responsible Care, ako jedna z najdôležitejších priorít spoločnosti spolu so záväzkom k neustálemu zlepšovaniu.

Bez tohto účinného záväzku vrcholového manažmentu sa úspech nedostaví. Naviac program stratí kredibilitu v očiach zamestnancov, zákazníkov a verejnosti.

Princípy

 • Zaviesť politiku Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

 • Vyvinúť efektívny manažérsky systém pre účinné zavedenie Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

 • Stanoviť reálne a dosiahnuteľné ciele pre postupné zlepšovanie správania spoločnosti vo vzťahu k Zodpovednému dohľadu nad výrobkom a sledovať skutočné správanie oproti stanoveným cieľom.

 • Uviesť do platnosti princípy Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

 • Zabezpečiť, aby bol systém Zodpovedného dohľadu nad výrobkom udržiavaný a zhoda s jeho princípmi bola pravidelne preskúmavaná.

 OBSAH

 

RIADENIE RIZÍK

Riadenie rizík zahŕňa vývoj a celkové porozumenie a pochopenie rizík produktu z hľadiska zdravotného, bezpečnosti a ochrany životného prostredia a zavádza vhodné a  primerané kroky zamerané na prevenciu alebo zníženie takýchto rizík.

Manažérsky systém by mal identifikovať, zdokumentovať a vyhodnotiť do takej hĺbky ako je to možné všetky potenciálne a aktuálne riziká, hlavne cez identifikáciu náhodilých porúch a určenie expozície v každej fáze životného cyklu výrobku. Správna priorizácia takýchto rizík podľa ich závažnosti a následkov je nutná pre rozhodovací proces manažmentu zameraný na prijatie správnych opatrení na ochranu zamestnancov, distribútorov, užívateľov, verejnosti a životného prostredia.

Princípy

 • Navrhovať, vyvíjať alebo modifikovať produkty tak, aby sa minimalizoval ich nepriaznivý dopad na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.

 • Vyhodnocovať riziká vyplývajúce z cieleného použitia, zároveň predvídať možné budúce použitie a periodicky dopĺňať vyhodnocovanie.

 • Vybudovať a udržiavať informácie o zdravotných, bezpečnotných a environmentálnych rizikách produktu a predvídať možné expozície z nových a existujúcich produktov.

 • Vždy, keď je to technicky a ekonomicky prijateľné vyvíjať a postupne zlepšovať postupy na minimalizáciu odpadu, znižovanie emisií a opakované použitie, znovuzískanie, recykláciu a nakladanie s odpadmi.

 • Vyvinúť a zaviesť vhodné opatrenia na kontrolu alebo minimalizovanie rizík spojených s produktom.

 OBSAH

 

KOMUNIKÁCIA

Efektívny proces komunikácie je dôležitou súčasťou každého individuálneho programu Zodpovedného dohľadu nad výrobkom. Meradlom úspešnej komunikácie je i to, do akej miery a správne zamestnanec, zákazník, užívateľ alebo zmluvný partner porozumie rizikám spojeným s produktom a ako je motivovaný, aby sa riadil odporúčanými opatreniami a bezpečnou manipuláciou. K tomu je potrebné komplexne, presne a stručne informovať o bezpečnostných, zdravotných a environmentálnych rizikách počas celého životného cyklu výrobku od jeho výroby, cez transport, použitie alebo nakladanie s použitým výrobkom ako odpadom. Prenos informácií by mal byť podporený vzdelávacími a školiacimi programami.

Zamestnanci hrajú aktívnu rolu v podpore Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

Manažmentu je priradená kľúčová úloha pozostávajúca v plnom zapojení zamestnancov do všetkých relevantných aspektov programu a zároveň sa presvedčiť, že zamestnanci skutočne chápu svoje zapojenie, možný prínos a oceňujú potenciálne výhody.

Princípy

 • Poskytovať informácie zákazníkom a distributérom o bezpečnom skladovaní, manipulácii, použití a  nakladaní s použitým výrobkom ako odpadom.

 • Vzdelávať a školiť zamestnancov, podľa ich funkcií a zodpovednosti o bezpečnej manipulácii, použití výrobku a nakladaní so vzniknutým odpadom.

 • Vyžadovať od dodávateľov surovín informácie o bezpečnom uskladňovaní, manipulácii a nakladaní s odpadom. Komunikovať s dodávateľom, aby vyhoveli všetkým požiadavkám odberateľa na splnenie noriem spoločnosti z  hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

 • Brať do úvahy a zaoberať sa proaktívnym záujmom verejnosti o možné riziká a nepriaznivé dopady produktu.

 OBSAH

 

SPOLUPRÁCA

Kľúčovou úlohou Zodpovedného dohľadu nad výrobkom je budovanie efektívnej spolupráce medzi dodávateľom chemických látok a jeho zákazníkmi, subdodávateľmi, dopravcami, distribútormi, obchodnými zástupcami a ostatnými článkami v reťazi dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Budovanie spolupráce si vyžaduje poskytovanie adekvátnych informácií o produkte z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia všetkým zúčastneným stranám tak, aby mohli zodpovedne riadiť riziká vyplývajúce z ich činností. Tiež budovanie vzájomných vzťahov s miestnou komunitou je jedna z dôležitých charakteristík účinného programu Zodpovedného dohľadu nad výrobkom.

Princípy

 • Spolupracovať s dodávateľmi, aby dodávané suroviny, materiály a služby vyhovovali všeobecne akceptovaným normám ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, tam kde je to vhodné, zahrnúť tieto požiadavky do zásad nakupovania.

 • Vyberať dodávateľov a spolupracovať so zmluvnými partnermi na postupnom zlepšovaní zásad ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

 • Spolupracovať so zákazníkmi, predajcami a užívateľmi pri presadzovaní bezpečného uskladnenia, použitia, manipulácie a konečného nakladania s výrobkom ako odpadom. Ak je potrebné poskytovať pri špecifických výrobkoch školenia.

 • Aktívne vyhľadávať spätnú väzbu od zákazníkov ohľadne použitia produktu, aby sa predišlo a zabránilo jeho nesprávnemu použitiu. Učiť sa zo skúseností zákazníkov a  na ich základe primerane revidovať produktový dizajn, informácie a poradenstvo o produkte.

 • Využiť spojenia a kontakty v priemysle na vymieňanie a vytváranie informácií o rizikách produktu a ich účinnom riadení.

 • Aktívne sa zúčastňovať diskusií s medzinárodnými agentúrami, kompetentnými národnými vládnymi organizáciami a miestnymi úradmi na tému rôznych aspektov riadenia chemických rizík za účelom hľadania rovnováhy medzi vedeckými, ekonomickými a praktickými argumentami.

 OBSAH

 

ZAVEDENIE

Výskum a vývoj, výroba, distribúcia, predaj, marketingové operácie sú v mnohých spoločnostiach vedené nezávislým spôsobom, bez vzájomného prepojenia. Zavedenie Zodpovedného dohľadu nad výrobkom je skôr úloha horizontálneho vzájomného prepojenia, ako vertikálneho. Všetci zúčastnení v tvorbe programu Zodpovedného dohľadu nad výrobkom a jeho zavedení potrebujú pracovať s ľuďmi z vývoja produktu, výroby, obchodovania, právneho oddelenia, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia a z ostatných disciplín, aby povzbudili ich účasť v oblasti, ktorá úplne nezodpovedá ich súčasnej úlohe, popisu pracovnej činnosti, kompetenciám a zodpovednosti.

 OBSAH

 

ZODPOVEDNÝ DOHĽAD NAD VÝROBKOM A SYSTÉMY KVALITY

Systémy kvality sú jednym z dôležitých manažérskych nástrojov v snahe dosahovať neustále zlepšovanie vo všetkom, čo robíme. Pretože principiálnym cieľom Zodpovedného dohľadu nad výrobkom je zlepšiť ochranu zdravia a životného prostredia postupným procesom znižovania rizika (efektívnym z hľadiska nákladovosti) vo všetkých fázach životného cyklu výrobku, sytémy kvality sú užitočnou základňou pre dosiahnutie tohto vytýčeného cieľa.

 OBSAH

ak máte pomalé pripojenie na internet, počítajte s dlhším časom pri sťahovaní súborov
 • ľavým tlačítkom nad ikonou vyvoláte otvorenie PDF súboru v prostredí prehliadača (ak máte naištalovaný Acrobat Reader)
 • pravým tlačítkom vyvoláte doplnkové menu a voľbou "Uložiť cieľ ako..." si môžete patričný súbor uložiť na váš disk

Podľa dokumentu vydaného Európskou radou chemického priemyslu CEFIC

preložila a spracovala: Ing. Silvia Surová
koordinátorka programu Responsible Care

E-mail: silvia.surova@vupas.sk
 

Product Stewardship Guidelines ICCA

 

Product_Stewardship_Guidelines_ICCA.pdf   

Product Stewardship Guidelines ICCA

(260kB)

Sociálny dialóg - Práca s chemickými látkami

 

Socialny_dialog-Praca_s_chemickymi_latkami.pdf   

Sociálny dialóg - Práca s chemickými látkami

(449kB)

SPOLOČNÁ PRÍRUČKA CEFIC A FECC

 

ACCORD_CEFIC_FECC_SK2.pdf   

ACCORD_CEFIC_FECC_SK2.pdf

(82kB)