Životné prostredie

Emisie do ovzdušia

Znečistenie vôd

 • chemická spotreba kyslíka CHSK

 • biologická spotreba kyslíka BSK5

 • dusík, fosfor

 • nepolárne látky

 • nerozpustné látky

Odpadové hospodárstvo

 • nebezpečný odpad

 • zvláštny odpad

 • ostatný odpad

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

 • počet smrteľných úrazov

 • počet úrazov na milión odpracovaných hodín

Využitie prírodných zdrojov a energie:

 • spotreba energie v GJ

 • spotreba vody v m3


 

Graf 1 Znečistenie vôd – CHSK v tonách za rok

 

 

Graf 2 Emisie NOx v tonách za rok

 

 

Graf 3 Emisie SO2 v tonách za rok

 

 
 

Graf 4 Emisie VOC v tonách za rok