Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 Inštrukcie pre použitie loga Responsible Care
Zodpovedná starostlivosť
Responsible Care

LOGO RESPONSIBLE CARE 

Spracované podľa materiálov vydaných Európskou radou chemického priemyslu CEFIC


Jednou zo základných podmienok iniciatívy Responsible Care prijatej Medzinárodnou radou chemického priemyslu ICCA, je požiadavka prijatia názvu a loga, ktoré jednoznačne identifikujú národné programy ako súčasť jednotného celosvetového programu.

Európska rada chemického priemyslu CEFIC bola poverená prepožičať členským národným asociáciám právo používať logo Responsible Care pôvodne navrhnuté Kanadskou asociáciou chemických producentov (CCPA), avšak za predpokladu, že program vyvíjaný asociáciou zodpovedá filozofii Responsible Care a spĺńa jej základné charakteristiky.

Európska rada chemického priemyslu urobila potrebné kroky ku chráneniu a registrácii značky a loga Responsible Care vo všetkých členských krajinách EU.

Nasledujúce inštrukcie a informácie by mali pomôcť podnikom implementujúcim program Responsible Care ako používať logo.

Typ loga

Typ loga je zaregistrovaný v podobe uvedenej na priloženom letáčiku. Nemôže byť žiadnym spôsobom modifikovaný a kopírovať sa musí vždy z priloženého originálu. Logo sa môže používať v spojení so slovami "Responsible Care" alebo s transpozíciou názvu do jazyka príslušnej krajiny.

Farba

Logo Responsible Care môže byť reprodukované čiernou farbou na bielom podklade, alebo vo farbe, akú sa rozhodne používať jednotlivý národný zväz. Použitie zelenej farby (Pantone 347) sa doporučuje na zvýraznenie príslušnosti k európskym programom Responsible Care.

Povolené požitie loga

Logo smú používať len tie podniky zväzu, ktoré sa formálne zaviazali dodržiavať princípy ochrany zdravia a životného prostredia podpisom generálneho riaditeľa. Týmto podnikom sa doporučuje používať logo v nasledujúcich prípadoch:

 • hlavičky listov, obálky, vizitky 

 • v interných brožúrach spoločnosti, hlavne ako súčasť komunikácie so zamestnancami zamerenej na podporu programu Responsible Care 

 • v brožúrach a iných informačných materiáloch o podniku, ale nie vo vzťahu k jednotlivým produktom 

 • na reprezentačných darčekoch a spomienkových predmetoch 

 • na vybavení kancelárie a kancelárskych potrebách (rôzne zápisníky) 

 • na plagátoch a posteroch v kanceláriách a podnikových budovách, za podmienok, že logo nesmie byť uvádzané v spojení s akýmkoľvek výrobkom 

 • na právne vyžadovaných správach a hláseniach úradom, pokiaľ to pokladáte za vhodné. 

Použiť logo je zakázané

 • na akomkoľvek materiáli určenom na reklamu, propagáciu a podporu predaja určitého druhu výrobku 

 • na informačných listoch výrobku, napr. na listoch obsahujúcich technické parametre a špecifikácie 

 • na obalových materiáloch 

 • logo nesmie byť prezentované v spojitosti s výrobkom, ale len s názvom spoločnosti.

Podmienky použitia loga RC podnikmi ZCHFP

 • Princípy Responsible Care sú podpísané generálnym riaditeľom spoločnosti 

 • vymenovaná je zodpovedná osoba RC 

 • každoročne spoločnosť zasiela dotazníky s ukazovateľmi RC, ktoré prezentujú, že podnik sa skutočne zlepšuje, spolu s popisom aktivít zameraných na ochranu ŽP, zdravia a zvýšenia bezpečnosti 

 • spoločnosť má zavedený manažérsky systém riadenia podľa ISO 14001 alebo je v prípravnej fáze (táto podmienka bude v horizonte rokov 2005-2006 nahradená podmienkou zúčastniť sa verifikácie RC v prvom stupni - samohodnotiaci dotazník) 

Pri postupnej implementácii Programu RC sa pripravuje rozšírenie kódexov RC o Product Stewardship - Zodpovedný dohľad nad výrobkom, preto v horizonte rokov 2004 -2005 pribudne podmienka:

 • spoločnosť sa bude riadiť princípmi Zodpovedného dohľadu nad výrobkom - Product Stewardship 

Právo používať Logo Responsible Care na Slovensku majú len členské podniky ZCHFP SR, ktorý je riadnym členom CEFICu.

 

Právo používať Logo Responsible Care na Slovensku majú len členské podniky ZCHFP SR, ktorý je už riadnym členom CEFICu.

ICCA RC LOGO Guidelines 02-2007.pdf ICCA RC LOGO Guidelines 02-2007.pdf