Charakteristika programu 

Responsible Care je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnoť pri výrobe a používaní chemických výrobkov. Iniciatíva i názov vznikol v Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po celom svete.

Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.

Program Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľ-ských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Program je charakterizovaný ôsmimy črtami, ktoré prijala a schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať týchto osem základných charakteristík.

  • Princípy - formálny záväzok podniku, ktorý predstavuje podpísanie deklarácie obsahujúcej základné princípy ochrany zdravia a životného prostredia generálnym riaditeľom.

  • Kódexy - pomáhajú spoločnostiam implementovať program.

  • Ukazovatele činnosti- progresívny vývoj ukazovateľov, pomocou ktorých môžu byť merané vplyvy činnosti na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.

  • Komunikácia - neustály proces komunikácie o otázkach týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia so zainteresovanými stranami.

  • Vzájomná výmena skúseností - organizovanie stretnutí umožňujúcich vymieňanie skúsenosti a názorov medzi jednotlivými podnikmi pri implementácii Responsible Care.

  • Názov a logo - prijatie názvu a loga, ktorým sa národné zväzy jasne hlásia k programu Responsible Care a vyjadrujú kompatibilnosť s celosvetovým hnutím.

  • Povzbudenie všetkých chemických spoločností - zvážiť ako najlepšie motivovať všetky chemické spoločnosti k  účasti na programe.

  • Verifikácia - systematické postupy overovania implementácie programu členskými subjektami

Hlavným cieľom programu Zodpovedná starostlivosť je trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie v súlade s technickými a vedeckými poznatkami. Jeho snahou je tiež vytvorenie základne a podmienok pre vedenie dialógu medzi vládou, verejnosťou a chemickým priemyslom.

Program Zodpovedná starostlivosť je dobrovoľný záväzok chemického priemyslu a v súčasnosti sa zdôrazňuje, že predstavuje etiku v podnikaní v chemickom priemysle.

Ako charakterizuje pojem novej zodpovednej etiky v podnikaní v oblasti chémie zakladateľ hnutia Asociácia kanadských chemických výrobcov?

 

STARÁ ETIKA  NOVÁ ETIKA
robiť len minimum
len to, čo vyžaduje legislatíva

robiť správne veci
byť nenápadný

byť videný, že robím správne veci
len obmedzená zodpovednosť za výrobok

dohľad nad životným cyklom výrobku
predpoklad, že produkt je "nevinný"

odhadovanie rizika produktu
poskytovať informácie o nebezpečenstve len ak je to nevyhnutné

rešpektovať právo verejnosti, zamestnancov poznať všetky riziká
každá spoločnosť sama pre seba vzájomá pomoc a spolupráca