RESPONSIBLE CARE - ZODPOVEDNEJ STAROSTLIVOSTI

Člen Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

(SPOLOČNOSŤ)

sa zaväzuje, že bude svoje obchodné a výrobné aktivity viesť tak, aby zodpovedali princípom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:

  • V prípade záujmu verejnosti zodpovedať na otázky týkajúce sa našich chemických produktov a výrobných postupov z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

  • Výrobné jednotky riadiť tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov, verejnosti i ochrana životného prostredia.

  • Vyvíjať a vyrábať chemické produkty spôsobom, ktorý umožní ich ďalšie bezpečné spracovanie, dopravu a požívanie.

  • Pri plánovaní nových výrobných postupov a vývoji nových technológií považovať za významnú úlohu ochrany zdravia a životného prostredia.

  • Promptne informovať príslušné úrady, zamestnancov, zákazníkov a  verejnosť o potenciálnych rizikách ohrozenia zdravia alebo životného prostredia a doporučiť ochranné merania.

  • Zákazníkom poskytovať poradenstvo týkajúce sa bezpečného použitia, dopravy a manipulácie s chemickými produktami.

  • Zvyšovať úroveň vedomostí a poznatkov podporovaním výskumu vplyvov našich produktov, technológií a odpadov na zdravie a životné prostredie.

  • Pri riešení problémov vznikajúcich pri manipulácii s  nebezpečnými látkami, spolupracovať s užívateľmi a zákazníkmi, i s úradmi životného prostredia.

  • Spolupracovať s  vládnymi inštitúciami pri vývoji legislatívy a  noriem ochrany bezpečnosti spoločnosti pracovného a životného prostredia.

  • Podporovať a šíriť tieto princípy ochrany zdravia a životného prostredia zdieľaním získaných skúseností a ochotou spolupracovať s ďalšími výrobcami a užívateľmi chemických produktov, ako i výrobno-vzdelávacími inštitúciami.

Dátum: .............

podpis