Oficiálnym dokumentom je len anglická verzia

www.iccaaticcm4.com/2015/09/09/our-unified-vision-the-revised-responsible-care-global-charter

 

Celosvetová charta Responsible Care®

Január 2005

Responsible Care®

Celosvetová charta


Responsible Care® je iniciatíva svetového chemického priemyslu v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce, ktorej cieľom je byť hnacou silou neustáleho zdokonaľovania výsledkov. Tento cieľ napĺňa tým, že vedie k dosahovaniu súladu s legislatívou a prekračovaniu jej požiadaviek a tým, že spolu s vládami a inými zúčastnenými stranami zavádza iniciatívy na báze spolupráce a dobrovoľnosti. Responsible Care predstavuje etický princíp a tiež záväzok, ktorý usiluje o vybudovanie dôvery v priemysel, ktorý je nepostrádateľný pre zlepšovanie životných podmienok a kvality života.

Celosvetová charta iniciatívy Responsible Care vznikla z procesu skúmania praxe chemického priemyslu a jeho výsledkov, ktoré prebiehalo od poloviny osemdesiatych rokov a formovala sa prostredníctvom odporúčaní nezávislých zúčastnených strán z celého sveta. Charta prekračuje pôvodné prvky Responsible Care z roku 1985. Taktiež sa zameriava na nové významné úlohy stojace pred chemickým priemyslom a globálnym spoločenstvom, vrátane verejného dialógu o trvalo udržateľnom rozvoji, o otázkach verejného zdravia v súvislosti s používaním chemických produktov, o potrebe väčšej transparentnosti v priemysle a o príležitosti dosiahnuť väčší súlad a konzistentnosť národných programov Responsible Care, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú. Medzinárodná rada chemických združení (International Council of Chemical Associations, ICCA) prostredníctvom Responsible Care podnikne aktivity, ktoré sú v súlade s environmentálnymi princípmi globálnej platformy Spojených národov Global Compact.

Celosvetová charta iniciatívy Responsible Care obsahuje deväť kľúčových prvkov. Sú nimi:

1. Prijať základné princípy celosvetovej iniciatívy Responsible Care

Základné princípy celosvetovej iniciatívy Responsible Care zaväzujú spoločnosti a národné združenia k spolupráci s cieľom:

 • Neustále zlepšovať poznatky v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti práce a úroveň našich technológií, procesov a produktov počas ich životného cyklu s cieľom zabrániť škodám pre ľudstvo a životné prostredie.

 • Efektívne využívať zdroje a minimalizovať náklady.

 • Otvorene prezentovať výsledky a nedostatky.

 • Načúvať ľuďom a pracovať s nimi s cieľom porozumieť ich obavám a očakávaniam a zaoberať sa nimi.

 • Spolupracovať s vládami a organizáciami pri vývoji a zavádzaní účinných legislatívnych predpisov a noriem, spĺňať ich a prekračovať.

 • Poskytovať pomoc a poradenstvo s cieľom posilniť zodpovedný manažment chemických látok všetkými tými, ktorí ich v produktovom reťazci riadia a využívajú.

2. Zaviesť základné črty národných programov Responsible Care

Každé chemické združenie si stanovuje a riadi svoj národný program Responsible Care spočívajúci na ôsmich spoločných základných črtách. Sú nimi:

 • Stanoviť a zaviesť súbor riadiacich zásad, ktoré členské spoločnosti podpíšu.

 • Prijať názov a logo v súlade so zásadami Responsible Care.

 • Prostredníctvom súboru systémov, kódexov, politík a usmerňujúcich dokumentov zaviesť také riadenie, ktoré napomôže spoločnostiam dosahovať lepšie výsledky.

 • Vyvinúť súbor ukazovateľov, voči ktorým sa zlepšovanie dá merať.

 • Komunikovať výsledky zainteresovaným stranám a navonok.

 • Zdieľať výsledky najlepšej praxe pomocou informačných sietí.

 • Podnecovať všetky členské spoločnosti združenia k tomu, aby sa prihlásili k iniciatíve Responsible Care a stali sa jej členom.

 • Zaviesť a uplatňovať systematické postupy na overovanie zavádzania merateľných prvkov Responsible Care členskými spoločnosťami.

Priemyselní lídri podporujú národné združenia v plnení týchto základných čŕt. Charta definuje špecifické záväzky v súlade so základnými charakteristikami.

3. Zaviazať sa k napĺňaniu trvalo udržateľného rozvoja

Responsible Care je jedinečná iniciatíva, ktorá umožňuje globálnemu chemickému priemyslu významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Prostredníctvom zlepšovania výsledkov, rozširovaním hospodárskych príležitostí, vývojom inovatívnych technológií a inými metódami riešenia spoločenských problémov bude odvetvie naďalej uskutočňovať praktické kroky na zavedenie iniciatív podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj. Bude rozvíjať svoj dialóg so zúčastnenými stranami s cieľom identifikovať ďalšie možnosti, akými sa dá prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom Responsible Care.

Chemický priemysel si uvedomuje, že k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa dá významne prispieť prostredníctvom budovania kapacít pre zdravý manažment chemických látok. Bude naďalej podporovať národné a medzinárodné iniciatívy k napĺňaniu týchto cieľov.

4. Neustále zlepšovať výsledky a prezentovať ich

Očakáva sa, že každá chemická spoločnosť, ktorá zavedie Responsible Care bude zhromažďovať a prezentovať údaje týkajúce sa základného súboru opatrení v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti. Každé národné združenie bude zhromažďovať, spracovávať a prezentovať tieto údaje od svojich členov. Údaje sa budú spracovávať a prezentovať na medzinárodnej úrovni a aktualizovať minimálne každé dva roky.

S cieľom dosiahnuť zlepšenie výsledkov, bude každé národné združenie, ktoré zavádza Responsible Care:

 • Pravidelne hodnotiť očakávania zúčastnených strán týkajúce sa rozšíreného alebo modifikovaného prezentovania výsledkov alebo iných aspektov výsledkov , a to za účasti svojich členov.

 • Podujme sa poskytovať praktickú pomoc a podporu pri zdieľaní výsledkov najlepšej praxe a osvojovaní si ich, s cieľom zlepšovať sa v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a tiež inú pomoc pri napĺňaní potrieb súvisiacich so zavádzaním Responsible Care.

Chemické spoločnosti, ktoré zavádzajú Responsible Care:

 • Pri implementovaní svojich záväzkov v rámci Responsible Care prijmú manažérsky prístup, ktorý zahŕňa medzinárodne prijaté prvky reťazca „plánovať-vykonávať-kontrolovať-konať“.

 • Pri výstavbe nových závodov alebo rozširovaní svojich aktivít vo svete využívať čisté a bezpečné technológie a procesy.

 • Pri vykonávaní programu Responsible Care uskutočňovať nielen sebahodnotenie, ale tiež prijať postupy verifikácie, ktoré uskutočňujú združenia, vládne orgány alebo externé organizácie.

5. Posilniť manažment chemických výrobkov na celom svete – „product stewardship“

„Product stewardship“ (dohľad nad výrobkom) bude v budúcich rokoch stále viac formovať iniciatívu Responsible Care. Združenie ICCA stanoví a upevní globálny program hodnotenia a riadenia rizík a úžitkov súvisiacich s chemickými produktmi prostredníctvom vývoja jednotného programu dohľadu nad výrobkom s manažérskym prístupom. Tento prístup sa bude realizovať od roku 2006.

Národné združenia sa v spolupráci so svojimi členmi zaviažu k účasti na tomto zjednotenom globálnom úsilí prostredníctvom zavedenia postupov pre spoločnosti prihlásené k iniciatíve Responsible Care s cieľom:

 • Opätovne sa zaviazať k úplnej implementácii záväzkov vyplývajúcich z programu dohľadu nad výrobkom v rámci Responsible Care vrátane všetkých stávajúcich kódexov, pokynov a postupov.

 • Zlepšiť výsledky vyplývajúce z programu dohľadu nad výrobkom a zvýšiť povedomie verejnosti o záväzkoch priemyslu a o výsledkoch.

 • Na základe spolupráce vyvíjať postupy najlepšej praxe a zdieľať ich výsledky.

 • Spolupracovať formou partnerských vzťahov s dodávateľmi a užívateľmi chemických produktov na zdokonaľovaní postupov bezpečného a účinného používania chemických látok.

 • Podnecovať a podporovať vzdelávanie, výskum a testovanie, ktoré poskytnú užitočné informácie o rizikách a prínosoch chemických látok prostredníctvom iniciatív, ako sú program testovania chemických látok v rámci iniciatívy „High Production Volume“ a „Long-range Research Initiative“.

 • Implementovať záväzky rozšíreného programu dohľadu nad výrobkom v súlade politikou „Global Chemicals Management Policy“ združenia ICCA a pravidelne hodnotiť postupy programu dohľadu nad výrobkom s ohľadom na to, ako sa vyvíjajú očakávania spoločnosti v oblasti chemických produktov.

6. Presadzovať a uľahčovať rozšírenie iniciatívy Responsible Care pozdĺž hodnotového reťazca chemického priemyslu.

Spoločnosti a združenia prihlásené k iniciatíve Responsible Care sa zaviažu k podpore etických prvkov, zásad a postupov Responsible Care pozdĺž svojho hodnotového reťazca a k prezentovaniu dôležitosti hospodárskych a sociálnych prínosov priemyslu voči verejnosti.

Chemické spoločnosti a národné združenia sa zaviažu posilniť dialóg s partnermi v oblasti svojho podnikania a s inými zúčastnenými stranami a rozširovať poznatky a povedomie o manažmente chemických látok. Budú tiež spolupracovať s vládami, mnohostrannými a nevládnymi organizáciami pri definovaní priorít vzájomnej spolupráce a budú si navzájom vymieňať informácie a odborné skúsenosti.

Globálny chemický priemysel bude prostredníctvom svojich spoločností rozpracovávať a zdieľať informácie a postupy, ktoré sú v súlade s právom voľnej súťaže a inými legislatívnymi požiadavkami.

7. Aktívne podporovať vnútroštátne a globálne postupy dobrej správy vecí verejných v rámci Responsible Care

Chemický priemysel sa prostredníctvom ICCA prihlási k rozvinutému, transparentnému a účinnému globálnemu procesu dobrej správy vecí verejných s cieľom zabezpečiť vlastnú zodpovednosť v kolektívnom zavádzaní Responsible Care. Združenie ICCA implementuje postup dobrej správy vecí verejných, ktorý zahrnie také oblasti, akými sú vytyčovanie a prezentovanie záväzkov, definovanie a monitorovanie povinností Responsible Care, podpora dobrej správy vecí verejných v národnom združení, uľahčovanie spoločnostiam dosiahnuť záväzky vyplývajúce z Charty a nastolenie globálneho procesu zrušenia štatútu v Responsible Care, ak je to potrebné, tej spoločnosti alebo toho združenia, ktoré neplní svoje záväzky.

8. Zamerať sa na očakávania, ktoré majú zúčastnené strany voči činnosti a výrobkom chemického priemyslu.

Globálny chemický priemysel rozšíri existujúci dialóg na miestnej, vnútroštátnej a celosvetovej úrovni, ktorý umožní priemyslu zamerať sa na otázky a očakávania zúčastnených strán a rozvíjať iniciatívu Responsible Care.

9. Poskytnúť potrebné zdroje na účinnú implementáciu Responsible Care.

Responsible Care je osobitou iniciatívou chemického priemyslu, ktorá bude mať stále dôležitejšiu úlohu ako základňa názorov priemyslu v diskusiách týkajúcich sa vývoja spoločnosti a regulačných otázok. Spoločnosti, ktoré sa k nej prihlásia, musia podporovať a napĺňať požiadavky národných programov a venovať im dostatočné zdroje.


!!! UPOZORNENIE !!

ak máte pomalé pripojenie na internet, počítajte s dlhším časom pri sťahovaní súborov

 • ľavým tlačítkom nad ikonou vyvoláte otvorenie PDF súboru v prostredí prehliadača (ak máte nainštalovaný Acrobat Reader)

 • pravým tlačítkom vyvoláte doplnkové menu a voľbou "Uložiť cieľ ako..." si môžete patričný súbor uložiť na váš disk


Responsible Care Global Charter

Responsible-Care-Global-Charter.pdf

Responsible-Care-Global-Charter
(111kB)

Responsible Care Global Charter Guide 2014

Responsible_Care_Global_Charter_Guide_2014.pdf

Responsible Care Global Charter Guide 2014
(116kB)

Responsible Care v priemysle

Responsible Care v priemysle_Vesel.pdf

Responsible Care v priemysle
(466kB)


Celosvetová charta Responsible Care®

Document_2_Charter--DEFINITIVE_01_12_05_sk.pdf

Celosvetová charta Responsible Care®
(91kB)


Responsible Care®  - Vyhlásenie o podpore

DECLARION_OF_SUPPORT_with_logos_10_Feb _2005.pdf

Celosvetová charta Responsible Care®
(101kB)