RESPONSIBLE CARE

je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnoť pri výrobe a  používaní chemických výrobkov. Iniciatíva i názov vznikol v  Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po celom svete.
Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a  podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.
Program Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Program je charakterizovaný ôsmymi črtami, ktoré prijala a  schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať týchto osem základných charakteristík.

 

../mix/RCLG_2021_Status_Report_FINAL_December_2021.pdf  RCLG_2021_Status_Report_FINAL_December_2021.pdf
 

RC report 2015 FINAL LRspread.pdf  RC report 2015 FINAL LRspread.pdf
 

RC SPOLOČNOSTI ZCHFP SK

PRINCÍPY

PROGRAM RC

Navštívte stránku ZCHFP SK
ZOZNAM PODNIKOV ZCHFP SK PRIPOJENÝCH K PROGRAMU RESPONSIBLE CARE - ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Člen Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

(SPOLOČNOSŤ)

sa zaväzuje, že bude svoje obchodné a výrobné aktivity viesť tak, aby zodpovedali princípom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:

..

.... Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.

.
.
.

POUŽITIE LOGA 

KÓDEXY RC

UKAZOVATELE ČINNOSTI

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 Inštrukcie pre použitie loga Responsible Care
Zodpovedná starostlivosť
Responsible Care

 

OCHRANA ZDRAVIA, BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

 • Znižovanie nehodovosti pri práci

 • Znižovanie chorobnosti z povolania

 • Zlepšovanie kvality pracovného prostredia

 • Rekondičné pobyty pre pracovníkov

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Environmentálny manažment

 • Prevencia znečisťovania ŽP

 • Odpadové hospodárstvo

.
.
.

Životné prostredie

 • Emisie do ovzdušia

 • emisie NOx

 • emisie SO2

 • emisie VOC

 • tuhé častice

Znečistenie vôd

 • chemická spotreba kyslíka CHSK

 • biologická spotreba kyslíka BSK5

 • dusík, fosfor

 • nepolárne látky

 • nerozpustné látky

 • .
  .
  .

  EMS

  ZODPOVEDNÝ DOHĽAD NAD VÝROBKOM

  IPKZ

  SPOLOČNOSTI CERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 14001

  DOHĽAD NAD VÝROBKOM - PRODUCT STEWARDSHIP
  Zodpovedná starostlivosť o výrobok
  Program Responsible Care zameraný na výrobok

  Spracované podľa materiálov vydaných Európskou radou chemického priemyslu CEFIC

  INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISTENIA

  EURÓPSKY REGISTER ZNEČIS)TUJÚCICH LÁTOK

  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory

  VERIFIKÁCIA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ RC-CHARTA


  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory


  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory

  Celosvetová charta Responsible Care®
  Responsible Care
  Január 2005
   

  AKCIE RC  

  RC-CELOSVETOVO

  AKCIE - SEMINÁRE A SCHÔDZE RC

  a materíaly a prezentácie na stiahnutie
  PDF súbory

   

  RESPONSIBLE CARE WORLDWIDE

  BACK TO THE WORLD MAP