RESPONSIBLE CARE

je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnoť pri výrobe a  používaní chemických výrobkov. Iniciatíva i názov vznikol v  Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po celom svete.
Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a  podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.
Program Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Program je charakterizovaný ôsmymi črtami, ktoré prijala a  schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať týchto osem základných charakteristík.

RC report 2015 FINAL LRspread.pdf  RC report 2015 FINAL LRspread.pdf
 

RC SPOLOČNOSTI ZCHFP SK

PRINCÍPY

PROGRAM RC

Navštívte stránku ZCHFP SK
ZOZNAM PODNIKOV ZCHFP SK PRIPOJENÝCH K PROGRAMU RESPONSIBLE CARE - ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Člen Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

(SPOLOČNOSŤ)

sa zaväzuje, že bude svoje obchodné a výrobné aktivity viesť tak, aby zodpovedali princípom ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:

..

.... Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť podľa špecifík, kultúry a podmienok v jednotlivých krajinách, ciele tohoto programu preklenujú hranice a sú spoločné pre všetky spoločnosti.

.
.
.

POUŽITIE LOGA 

KÓDEXY RC

UKAZOVATELE ČINNOSTI

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

 Inštrukcie pre použitie loga Responsible Care
Zodpovedná starostlivosť
Responsible Care

 

OCHRANA ZDRAVIA, BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

 • Znižovanie nehodovosti pri práci

 • Znižovanie chorobnosti z povolania

 • Zlepšovanie kvality pracovného prostredia

 • Rekondičné pobyty pre pracovníkov

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Environmentálny manažment

 • Prevencia znečisťovania ŽP

 • Odpadové hospodárstvo

.
.
.

Životné prostredie

 • Emisie do ovzdušia

 • emisie NOx

 • emisie SO2

 • emisie VOC

 • tuhé častice

Znečistenie vôd

 • chemická spotreba kyslíka CHSK

 • biologická spotreba kyslíka BSK5

 • dusík, fosfor

 • nepolárne látky

 • nerozpustné látky

 • .
  .
  .

  EMS

  ZODPOVEDNÝ DOHĽAD NAD VÝROBKOM

  IPKZ

  SPOLOČNOSTI CERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 14001

  DOHĽAD NAD VÝROBKOM - PRODUCT STEWARDSHIP
  Zodpovedná starostlivosť o výrobok
  Program Responsible Care zameraný na výrobok

  Spracované podľa materiálov vydaných Európskou radou chemického priemyslu CEFIC

  INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISTENIA

  EURÓPSKY REGISTER ZNEČIS)TUJÚCICH LÁTOK

  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory

  VERIFIKÁCIA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ RC-CHARTA


  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory


  PDF súbory na stiahnutie
  PDF súbory

  Celosvetová charta Responsible Care®
  Responsible Care
  Január 2005
   

  AKCIE RC  

  RC-CELOSVETOVO

  AKCIE - SEMINÁRE A SCHÔDZE RC

  a materíaly a prezentácie na stiahnutie
  PDF súbory

   

  RESPONSIBLE CARE WORLDWIDE

  BACK TO THE WORLD MAP